Soạn bài Đề văn nghị luận và việc lập ý cho bài văn nghị luận