Bài tập tập trắc nghiệm trang 42 SBT Sinh học 11: trắc nghiệm trang 42 chương I chuyển hóa vật chất và năng lượng