Bài 34, 35, 36, 37 trang 89, 90 SBT Sinh 10 Bài tập trang 89, 90 chương V chuyển hóa vật chất và năng lượng ở vi sinh vật