Bài 1, 2, 3, 4 trang 146 Sách Bài Tập Sinh học 10: chương III chuyển hóa vật chất và năng lượng trong tế bào