Soạn bài Đấu tranh cho một thế giới hòa bình – G.G. Mác-két