Bài 15, 17, 18, 19 trang 121, 122 Sách Bài Tập Sinh học 10: chương I thành phần hóa học của tế bào