Giải bài tập sinh 6 – Bài 35.Những điều kiện cần cho hạt nảy mầm