Giải bài tập luyện tập chung (tiếp theo) - toán 5 trang 16,17