Sách Toán – Học toán https://booktoan.com Giải bài tập Toán, Lý, Hóa, Sinh, Anh, Soạn Văn từ lớp 1 đến lớp 12, Học toán và Đề thi toán Wed, 12 May 2021 06:36:54 +0000 vi hourly 1 https://wordpress.org/?v=5.7.1 80 Đề thi thử TN THPT 2021 CỦA SỞ GD, TRƯỜNG PT – Môn Toán – File word có lời giải chi tiết https://booktoan.com/80-de-thi-thu-tn-thpt-2021-cua-so-gd-truong-pt-mon-toan-file-word-co-loi-giai-chi-tiet.html https://booktoan.com/80-de-thi-thu-tn-thpt-2021-cua-so-gd-truong-pt-mon-toan-file-word-co-loi-giai-chi-tiet.html#respond Wed, 12 May 2021 06:36:52 +0000 https://booktoan.com/?p=175416 https://booktoan.com/80-de-thi-thu-tn-thpt-2021-cua-so-gd-truong-pt-mon-toan-file-word-co-loi-giai-chi-tiet.html/feed 0 25 Đề thi thử TN THPT 2021 – Môn Toán – Nhóm GV PENBOOK – File word có lời giải chi tiết https://booktoan.com/25-de-thi-thu-tn-thpt-2021-mon-toan-nhom-gv-penbook-file-word-co-loi-giai-chi-tiet.html https://booktoan.com/25-de-thi-thu-tn-thpt-2021-mon-toan-nhom-gv-penbook-file-word-co-loi-giai-chi-tiet.html#respond Wed, 12 May 2021 06:34:25 +0000 https://booktoan.com/?p=175414 https://booktoan.com/25-de-thi-thu-tn-thpt-2021-mon-toan-nhom-gv-penbook-file-word-co-loi-giai-chi-tiet.html/feed 0 24 Đề thi thử TN THPT 2021 – Môn Toán – Nhóm GV ĐHSP 0+ – File word có lời giải chi tiết https://booktoan.com/24-de-thi-thu-tn-thpt-2021-mon-toan-nhom-gv-dhsp-0-file-word-co-loi-giai-chi-tiet.html https://booktoan.com/24-de-thi-thu-tn-thpt-2021-mon-toan-nhom-gv-dhsp-0-file-word-co-loi-giai-chi-tiet.html#respond Wed, 12 May 2021 06:31:50 +0000 https://booktoan.com/?p=175412 https://booktoan.com/24-de-thi-thu-tn-thpt-2021-mon-toan-nhom-gv-dhsp-0-file-word-co-loi-giai-chi-tiet.html/feed 0 25 Đề thi thử TN THPT 2021 – Môn Toán – Nhóm GV MGB – File word có lời giải chi tiết https://booktoan.com/25-de-thi-thu-tn-thpt-2021-mon-toan-nhom-gv-mgb-file-word-co-loi-giai-chi-tiet.html https://booktoan.com/25-de-thi-thu-tn-thpt-2021-mon-toan-nhom-gv-mgb-file-word-co-loi-giai-chi-tiet.html#respond Mon, 10 May 2021 07:48:25 +0000 https://booktoan.com/?p=175410 https://booktoan.com/25-de-thi-thu-tn-thpt-2021-mon-toan-nhom-gv-mgb-file-word-co-loi-giai-chi-tiet.html/feed 0 Trong không gian \(Oxyz\), cho mặt cầu \(\left( S \right):{\left( {x – 1} \right)^2} + {\left( {y + 1} \right)^2} + {\left( {z – 1} \right)^2} = 6\) tâm \(I\). Gọi \(\left( \alpha  \right)\) là mặt phẳng vuông góc với đường thẳng \(d:\frac{{x + 1}}{1} = \frac{{y – 3}}{{ – 4}} = \frac{z}{1}\) và cắt mặt cầu \(\left( S \right)\) theo đường tròn \(\left( C \right)\) sao cho khối nón có đỉnh \(I\), đáy là đường tròn \(\left( C \right)\) có thể tích lớn nhất. Biết \(\left( \alpha  \right)\) không đi qua gốc tọa độ, gọi \(H\left( {{x_H},{y_H},{z_H}} \right)\) là tâm đường tròn \(\left( C \right)\). Giá trị của biểu thức \(T = {x_H} + {y_H} + {z_H}\) bằng: https://booktoan.com/trong-khong-gian-oxyz-cho-mat-cau-left-s-rightleft-x-1-right2-left-y-1-right2-left-z-1-right2-6-tam-i-goi-left-alphanb.html https://booktoan.com/trong-khong-gian-oxyz-cho-mat-cau-left-s-rightleft-x-1-right2-left-y-1-right2-left-z-1-right2-6-tam-i-goi-left-alphanb.html#respond Mon, 10 May 2021 02:21:54 +0000 https://booktoan.com/?p=175351 https://booktoan.com/trong-khong-gian-oxyz-cho-mat-cau-left-s-rightleft-x-1-right2-left-y-1-right2-left-z-1-right2-6-tam-i-goi-left-alphanb.html/feed 0 Trong không gian với hệ tọa độ \(Oxyz\), cho mặt cầu \(\left( S \right):{\left( {x – 1} \right)^2} + {y^2} + {\left( {z + 2} \right)^2} = 4\) và đường thẳng \(d:\left\{ \begin{array}{l}x = 2 – t\\y = t\\z = m – 1 + t\end{array} \right.\). Gọi \(T\) là tập tất cả các giá trị của \(m\) để \(d\) cắt \(\left( S \right)\) tại hai điểm phân biệt \(A\), \(B\) sao cho các tiếp diện của \(\left( S \right)\) tại \(A\) và \(B\) tạo với nhau góc lớn nhất có thể. Tính tổng các phần tử của tập hợp \(T\). https://booktoan.com/trong-khong-gian-voi-he-toa-do-oxyz-cho-mat-cau-left-s-rightleft-x-1-right2-y2-left-z-2-right2-4-va-duong-thang-dleft-beginarrayl.html https://booktoan.com/trong-khong-gian-voi-he-toa-do-oxyz-cho-mat-cau-left-s-rightleft-x-1-right2-y2-left-z-2-right2-4-va-duong-thang-dleft-beginarrayl.html#respond Mon, 10 May 2021 00:16:04 +0000 https://booktoan.com/?p=175348 https://booktoan.com/trong-khong-gian-voi-he-toa-do-oxyz-cho-mat-cau-left-s-rightleft-x-1-right2-y2-left-z-2-right2-4-va-duong-thang-dleft-beginarrayl.html/feed 0 Trong không gian \(Oxyz\), cho mặt cầu \(\left( S \right):{\left( {x – 1} \right)^2} + {\left( {y – 2} \right)^2} + {\left( {z – 3} \right)^2} = 25\) và các điểm \(A\left( {1\,;\,0\,;\,2} \right)\), \(B\left( { – 1\,;\,2\,;\,2} \right)\). Gọi \(\left( P \right)\) là mặt phẳng đi qua hai điểm \(A\), \(B\). Khối nón \(\left( N \right)\) có đỉnh là tâm của mặt cầu \(\left( S \right)\), đường tròn đáy là thiết diện của \(\left( P \right)\) với mặt cầu \(\left( S \right)\) sao cho khối nón \(\left( N \right)\) có diện tích đáy nhỏ nhất. Mặt phẳng \(\left( P \right)\) chứa đường tròn đáy có dạng \(\left( P \right):ax + by + cz + 3 = 0\). Tính \(T = a + 2b + 3c\). https://booktoan.com/trong-khong-gian-oxyz-cho-mat-cau-left-s-rightleft-x-1-right2-left-y-2-right2-left-z-3-right2-25-va-cac-diem-aleft-10.html https://booktoan.com/trong-khong-gian-oxyz-cho-mat-cau-left-s-rightleft-x-1-right2-left-y-2-right2-left-z-3-right2-25-va-cac-diem-aleft-10.html#respond Sun, 09 May 2021 10:55:10 +0000 https://booktoan.com/?p=175336 https://booktoan.com/trong-khong-gian-oxyz-cho-mat-cau-left-s-rightleft-x-1-right2-left-y-2-right2-left-z-3-right2-25-va-cac-diem-aleft-10.html/feed 0 Trong không gian\(Oxyz\) cho mặt cầu \(\left( S \right):{\left( {x – 1} \right)^2} + {\left( {y – 2} \right)^2} + {\left( {z – 1} \right)^2} = 12\). Gọi \(\left( P \right)\) là mặt phẳng qua \(A\left( {1;0;0} \right),B\left( {0;0; – 1} \right)\) và cắt \(\left( S \right)\) theo giao tuyến là đường tròn \(\left( C \right)\) sao cho khối nón có đỉnh là tâm mặt cầu \(\left( S \right)\) và đáy là đường tròn \(\left( C \right)\) có thể tích lớn nhất. Biết mặt phẳng \(\left( P \right)\) có phương trình là \(x + ay + bz + c = 0\), tính \(4a + b + c\) https://booktoan.com/trong-khong-gianoxyz-cho-mat-cau-left-s-rightleft-x-1-right2-left-y-2-right2-left-z-1-right2-12-goi-left-p-right-la-mat-ph.html https://booktoan.com/trong-khong-gianoxyz-cho-mat-cau-left-s-rightleft-x-1-right2-left-y-2-right2-left-z-1-right2-12-goi-left-p-right-la-mat-ph.html#respond Sun, 09 May 2021 00:41:34 +0000 https://booktoan.com/?p=175337 https://booktoan.com/trong-khong-gianoxyz-cho-mat-cau-left-s-rightleft-x-1-right2-left-y-2-right2-left-z-1-right2-12-goi-left-p-right-la-mat-ph.html/feed 0 Sách hàm số – TƯ DUY TOÁN HỌC 4.0 https://booktoan.com/sach-ham-so-tu-duy-toan-hoc-4-0.html https://booktoan.com/sach-ham-so-tu-duy-toan-hoc-4-0.html#respond Sat, 08 May 2021 23:46:36 +0000 https://booktoan.com/?p=175362 https://booktoan.com/sach-ham-so-tu-duy-toan-hoc-4-0.html/feed 0 Trong không gian với hệ trục tọa độ \(Oxyz\), cho hai điểm \(A(1;2; – 3)\) và \(B( – 3;6; – 1)\). Hình nón \(\left( {{N_1}} \right)\) có đỉnh A, chiều cao AB, bán kính đáy \({r_1}\). Một hình nón \(\left( {{N_2}} \right)\) có đỉnhB và có đáy là một thiết diện nằm trên \(\left( \alpha  \right)\) và song song với đáy của hình nón \(\left( {{N_1}} \right)\). Biết mặt phẳng \(\left( \alpha  \right)\) có dạng \(2x + by + cz + d = 0\) sao cho thể tích khối nón \(({N_2})\)đạt giá trị lớn nhất. Tính \(b + c + d\). https://booktoan.com/trong-khong-gian-voi-he-truc-toa-do-oxyz-cho-hai-diem-a12-3-va-b-36-1-hinh-non-left-n_1-right-co-dinh-a-chieu-cao-ab-ban-kinh-day-r_1-mot.html https://booktoan.com/trong-khong-gian-voi-he-truc-toa-do-oxyz-cho-hai-diem-a12-3-va-b-36-1-hinh-non-left-n_1-right-co-dinh-a-chieu-cao-ab-ban-kinh-day-r_1-mot.html#respond Sat, 08 May 2021 22:43:24 +0000 https://booktoan.com/?p=175332 https://booktoan.com/trong-khong-gian-voi-he-truc-toa-do-oxyz-cho-hai-diem-a12-3-va-b-36-1-hinh-non-left-n_1-right-co-dinh-a-chieu-cao-ab-ban-kinh-day-r_1-mot.html/feed 0