Bài tập 14, 15, 16, 17 trang 83, 84: chương V chuyển hóa vật chất và năng lượng ở vi sinh vật