Bài tập 1, 2, 4, 5 trang 131 Sách Bài Tập Sinh học 10: chương II cấu trúc của tế bào