Bài 7, 8, 9, 10 trang 120 Sách Bài Tập Sinh học 10: chương I thành phần hóa học của tế bào