Bài 5, 6, 7, 8 trang 146 Sách Bài Tập Sinh học 10: chương III chuyển hóa vật chất và năng lượng trong tế bào