Bài 4 liên hệ giữa phép chia và phép khai phương Sách bài tập Toán 9 tập 1