Bài 33, 34, 35 trang 102, 103 SBT Sinh lớp 10 Bài tập trang 102, 103 chương VI Sinh trưởng và sinh sản của vi sinh vật