Bài 26, 27, 28, 29 trang 87, 88 SBT Sinh 10 Bài tập trang 87, 88 chương V chuyển hóa vật chất và năng lượng ở vi sinh vật