Bài 2 căn bậc hai và hằng đẳng thức Sách bài tập Toán 9 tập 1