Bài 17, 18, 19, 20 trang 97, 98 SBT Sinh học 10: chương VI Sinh trưởng và sinh sản của vi sinh vật