Bài 16, 17, 18 trang 146, 147 Sách Bài Tập Sinh học 10: chương III chuyển hóa vật chất và năng lượng trong tế bào