Bài 12, 13, 14, 15 trang 146 Sách Bài Tập Sinh học 10: chương III chuyển hóa vật chất và năng lượng trong tế bào