Bài 1, 2, 3, 4 trang 80, 81 SBT Sinh 10 Bài tập trang 80 chương V chuyển hóa vật chất và năng lượng ở vi sinh vật