Bài 1, 2, 3, 4 trang 19 SBT Sinh học lớp 11: chương I chuyển hóa vật chất và năng lượng